බිස්කට් කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සහයක - කලුතර

බිස්කට් කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සහයක - කලුතර

පළ කරන ලදි 22 නොවැ 1:40 පව, කළුතර නගරය, කළුතර
සේවා යෝජකයා:
JL company
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 42,000 - 48,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
කුසලතා සහිත ආධුනික
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
JL Lanka Company (Pvt) Ltd.
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් ඔක්තෝම්බර් 2020
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න