බැංකු සහකාර (ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන ) - කොල්ලුපිටිය

බැංකු සහකාර (ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන ) - කොල්ලුපිටිය

පළ කරන ලදි 20 ජුලි 9:59 පෙරවරු, කොළඹ 3, කොළඹ
සේවා යෝජකයා:
DES Financial Institute
කාර්යභාරය:
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 34,500 - 38,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
පළකර ඇත්තේ
DES Financial Institute
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් ජුලි 2020