බැංකු රැකියා නිළධාරී - නුවරඑළිය

බැංකු රැකියා නිළධාරී - නුවරඑළිය

පළ කරන ලදි 09 මැයි 10:02 පව, නුවරඑළිය නගරය, නුවරඑලිය
319නැරඹූ වාර ගණන
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය: 5 නොවැ 2024
සේවා යෝජකයා:
bank careers
කාර්යභාරය:
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 55,000 - 100,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
කුසලතා සහිත ආධුනික
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය:
2024-11-05
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Abour Direct Jobs නුවරඑලිය
Abour Direct Jobs
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් අගෝස්තු 2021
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
අවධානයෙන් සිටින්න: මාර්ගගත වංචාවෙන් වළකින්න
  • කිසි විටක කාඩ්පත් විස්තර හෝ OTP බෙදා නොගන්න, ගෙවීමට පෙර සෑම විටම අයිතමය පුද්ගලිකව සත්‍යාපනය කරන්න. ikman බෙදා හැරීමේ සේවාවක් ලබා නොදේ. අවධානයෙන් සිටින්න!
සියලුම ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාපටිපාටි බලන්න