බැංකු පරිගණක මෙහෙයුම් නිලධාරීන් - මාතර

බැංකු පරිගණක මෙහෙයුම් නිලධාරීන් - මාතර

පළ කරන ලදි 09 අගෝ 7:39 පව, මාතර නගරය, මාතර
අයදුම් කළ හැකි අවසාන දිනය පසුවී ඇත
සේවා යෝජකයා:
pj lanka southern
කාර්යභාරය:
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 25,000 - 35,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
සේවා යෝජකයාගේ වෙබ් අඩවිය:
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය:
2021-08-31
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
PJ Lanka Jobs Company
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් ජූනි 2020
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න