අර්ධරාජ්‍ය බැංකු සහකාර - පිළියන්දල

අර්ධරාජ්‍ය බැංකු සහකාර - පිළියන්දල

පළ කරන ලදි 21 ජුලි 5:58 පව, පිළියන්දල, කොළඹ
සේවා යෝජකයා:
DES Financial Institute
කාර්යභාරය:
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 38,000 - 45,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
පළකර ඇත්තේ
DES Financial Institute
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් ජුලි 2020