අර්ධ රාජ්‍ය බැංකු සහකාර - කළුතර

අර්ධ රාජ්‍ය බැංකු සහකාර - කළුතර

පළ කරන ලදි 26 සැප් 10:22 පෙරවරු, කළුතර නගරය, කළුතර
සේවා යෝජකයා:
JDS Financial Institution
කාර්යභාරය:
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Rakiya Piyasa
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් අප්රේල් 2021
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න