අනුරාධපුර -යාපනයට පාරට යාබදව බිම්කොටස්

පළ කරන ලදි 26 පෙබ 9:01 පෙරවරු, අනුරාධපුර නගරය, අනුරාධපුර
50නැරඹූ වාර ගණන
රු 622,500 පර්ච් එකකට
ලිපිනය:
පුලියන්කුලම , අනුරාධපුර
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
10.3 පර්චස්
විස්තරය
Prime Group අනුරාධපුර
Prime Group
AUTH AGENT
සිට සාමාජිකයෙක් පෙබරවාරි 2017
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාපටිපාටි
  • Online වංචාකරුවන්ගෙන් පරිස්සම් වන්න !! ඔබේ Credit / Debit කාඩ් විස්තර සහ OTP පණිවිඩ යනාදිය කිසිඳු 3 වන පාර්ශවයක් සමඟ බෙදා නොගන්න
සියලුම ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාපටිපාටි බලන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Prime Lands අමතන්න
ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාපටිපාටි
  • Online වංචාකරුවන්ගෙන් පරිස්සම් වන්න !! ඔබේ Credit / Debit කාඩ් විස්තර සහ OTP පණිවිඩ යනාදිය කිසිඳු 3 වන පාර්ශවයක් සමඟ බෙදා නොගන්න
සියලුම ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාපටිපාටි බලන්න