අනගි ඉඩමක් විකිණීමට - [කැස්බෑව]

පළ කරන ලදි 08 සැප් 4:08 පව, පිළියන්දල, කොළඹ
රු 600,000 පර්ච් එකකට
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
Piliyandala
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
18.0 පර්චස්
විස්තරය
STAA Property
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් ජුලි 2016
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
STANLY අමතන්න
0773373177