Cleaning Staff -Colombo

Cleaning Staff -Colombo

පළ කරන ලදි 05 මැයි 11:20 පෙරවරු, කොළඹ 15, කොළඹ
අයදුම් කළ හැකි අවසාන දිනය පසුවී ඇත
සේවා යෝජකයා:
Northshore College of Busi. & Tech. (Pvt) Ltd
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 1 - 100
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
උසස් පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
2
සේවා යෝජකයාගේ වෙබ් අඩවිය:
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය:
2021-05-14
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
පළකර ඇත්තේ
Human Resource Northshore