අලුත්ගම නගරයෙන් අගනා බිම්කොටස්

පළ කරන ලදි 01 අගෝ 3:48 පව, අලුත්ගම, කළුතර
රු 1,800,000 සම්පුර්ණ මිල
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
alutgama, nugagahalanda
ඉඩම් වර්ගය:
කෘෂිකර්මය, ව්‍යාපාරික, නේවාසික, වෙනත්
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
12.5 පර්චස්
විස්තරය
Guardian Lands Pvt Ltd
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් මැයි 2021
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Guardian Lands Pvt Ltd අමතන්න
0706891258