අලුත්ගම අගනා ඉඩම

පළ කරන ලදි 23 ඔක් 9:51 පෙරවරු, අලුත්ගම, කළුතර
රු 1,800,000 සම්පුර්ණ මිල
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
alutgama ,pahekanuwa
ඉඩම් වර්ගය:
ව්‍යාපාරික, නේවාසික, වෙනත්
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
12.55 පර්චස්
විස්තරය
Guardian Lands Pvt Ltd
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් මැයි 2021
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Guardian Lands Pvt Ltd අමතන්න
0706891258