අලෙවි විධායක නිලධාරීවරියන් / නිලධාරිවරියන්

පළ කරන ලදි 08 ඔක් 11:34 පව, කළුතර නගරය, කළුතර
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය: 30 නොවැ 2021
සේවා යෝජකයා:
Private User
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
1
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය:
2021-11-30
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
පළකර ඇත්තේ
Dulanjali