අලෙවි විධායක - කාන්තා

පළ කරන ලදි 04 සැප් 1:25 පව, ගාල්ල නගරය, ගාල්ල
අයදුම් කළ හැකි අවසාන දිනය පසුවී ඇත
සේවා යෝජකයා:
Suwani Health care (Pvt) Ltd.
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 35,000 - 75,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
සේවා යෝජකයාගේ වෙබ් අඩවිය:
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය:
2021-09-20
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
පළකර ඇත්තේ
Pulasthisi Press