කර්මාන්තශාලා සහායකවරුන් - ගම්පහ

කර්මාන්තශාලා සහායකවරුන් - ගම්පහ

පළ කරන ලදි 03 පෙබ 12:00 පව, ගම්පහ, ගම්පහ
අයදුම් කළ හැකි අවසාන දිනය පසුවී ඇත
සේවා යෝජකයා:
P & G
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 40,000 - 45,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
සේවා යෝජකයාගේ වෙබ් අඩවිය:
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය:
2021-02-06
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
පළකර ඇත්තේ
P G Pradeep Kumara