අඩක් නිමකළ නිවස විකිණීම

පළ කරන ලදි 20 මාර්තු 2:36 පව, හොරණ, කළුතර
රු 10,000,000
ලිපිනය:
රත්නපුර පාර,ඉළිඹ,හොරණ
කාමර:
3
නානකාමර:
1
ප්‍රමාණය:
1,700.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
21.5 පර්චස්
විස්තරය
Lion Brokers Horana
සාමාජිකයා
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Ajith Phuspa Kumara Amarasingha අමතන්න
0760590645
0719252452
0777130468
0761773273