අඩක් නිමකළ නිවස විකිණීම

පළ කරන ලදි 20 මාර්තු 2:19 පව, හොරණ, කළුතර
රු 7,500,000
ලිපිනය:
හොරණ ,මුනගම ,වවුලගල
කාමර:
3
නානකාමර:
1
ප්‍රමාණය:
1,450.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
18.5 පර්චස්
විස්තරය
Lion Brokers Horana
සාමාජිකයා
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Ajith Phuspa Kumara Amarasingha අමතන්න
0760590645
0719252452
0777130468
0761773273