අඩක් නිමකළ දෙමහල් නිවස විකිණීම හොරණ බැල්ලපිටිය

පළ කරන ලදි 22 පෙබ 7:58 පව, හොරණ, කළුතර
රු 6,000,000
ලිපිනය:
හොරණ බැල්ලපිටිය
කාමර:
4
නානකාමර:
1
ප්‍රමාණය:
1,356.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
20.0 පර්චස්
විස්තරය
Lion Brokers Horana
සාමාජිකයා
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Ajith Phuspa Kumara Amarasingha අමතන්න
0760590645
0719252452
0777130468
0761773273