අඩක් නිමකළ දෙමහල් නිවස විකිණීම - දික්හේනපුර

පළ කරන ලදි 15 පෙබ 9:18 පෙරවරු, හොරණ, කළුතර
රු 7,500,000
ලිපිනය:
හොරණ ,දික්හේනපුර
කාමර:
5
නානකාමර:
2
ප්‍රමාණය:
1,850.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
18.0 පර්චස්
විස්තරය
Lion Brokers Horana
සාමාජිකයා
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Ajith Phuspa Kumara Amarasingha අමතන්න
0760590645
0719252452
0777130468
0761773273