අඩක් නිමකල දෙමහල් නිවස විකිණීම

පළ කරන ලදි 06 මාර්තු 3:55 පව, හොරණ, කළුතර
රු 4,600,000
ලිපිනය:
තල්ගහවිල පාර ,මුනගම ,හොරන
කාමර:
3
නානකාමර:
1
ප්‍රමාණය:
900.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
12.5 පර්චස්
විස්තරය
Lion Brokers Horana
සාමාජිකයා
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Ajith Phuspa Kumara Amarasingha අමතන්න
0719252452