ආරක්ෂක නිලධාරි ඇබෑර්තු - කුරුණෑගල

ආරක්ෂක නිලධාරි ඇබෑර්තු - කුරුණෑගල

පළ කරන ලදි 13 පෙබ 2:21 පව, කුරුණෑගල, කුරුණෑගල
අයදුම් කළ හැකි අවසාන දිනය පසුවී ඇත
සේවා යෝජකයා:
Security
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 45,000 - 48,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
කුසලතා සහිත ආධුනික
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය:
2021-02-26
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න