ආහාර නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලා ලේබල් අංශ සේවක/සේවිකාවන්-කුරුණෑගල

ආහාර නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලා ලේබල් අංශ සේවක/සේවිකාවන්-කුරුණෑගල

පළ කරන ලදි 24 පෙබ 7:44 පෙරවරු, කුරුණෑගල, කුරුණෑගල
සේවා යෝජකයා:
kithlanka
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 46,000 - 49,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
කුසලතා සහිත ආධුනික
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න