ආධුනික කාර්මික ශිල්පින් - කොළඹ 6

Target Consulting සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත
දින 4
වෙනත් රැකියාවකට අයදුම් කරන්න.

රැකියා ස්ථානය
කොළඹ
සමාගම/සේවායෝජකයා
Target consulting
රැකියාවේ ස්වභාවය
පූර්ණකාලීන
ක්ෂේත්‍රය
නිෂ්පාදන
ව්යාපාර කාර්යය
මෙහෙයුම්
තනතුර/තනතුරු නාමය
කාර්මික ශිල්පින්
අවශ්ය අත්දැකීම් (වසර)
0

තනතුර පිළිබඳව

We are an established manufacturer of polythene Films and Bags. We have immediate vacancy.

ආධුනික කාර්මික ශිල්පින්
අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළට මුහුණ දී රැකියාවක් අපේක්ෂාවෙන් සිටින අය

පහත බටනය හරහා ඔබේ අයධුම්පතයොමු කරන්න.

වෙනත් රැකියාවකට අයදුම් කරන්න.

Target Consulting වෙතින් තවත් දැන්වීම්