ව්‍යාපාරික ස්ථානය විකිණීමට කුරුණෑගල මහකෙලිය (වල්පොල )

Posted on 19 Jun 9:25 pm, Kurunegala City, Kurunegala
Rs 5,500,000 total price
Negotiable
Address:
වල්පොල
Land type:
Commercial
Land size:
10.0 perches
Description
Rasika Sampath
MEMBER
Member since December 2020
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Rasika Sampath
0772737742