ව්‍යාපාරික බිම් කොටස (හලාවත කුරුණෑගල ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා)

For sale by Sangeeth Nipun 6 Feb 12:40 pmBingiriya, Kurunegala

Rs 125,000 per perch

හලාවත කුරුණෑගල ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා පහල කොස්වත්ත මංසන්ධියේ RDA අසල ව්‍යාපාරික බ්ම් කොටස් 2ක් විකිණීමට ඇත. පළමු බිම් කොටස පර්චස් 20ක් ද දෙවන බිම් කොටස පර්චස් 42ක් ද ඇත.
තෙකලා විදුලිය
ජල පහසුකම්
නිරවුල් ඔප්පු


Address:
Pahala koswaththa, Halmillawewa
Land type:
Commercial
Land size:
42.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0776995712
  • 0765349330

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads