වතුර බෝතල් නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකා - බලංගොඩ

වතුර බෝතල් නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකා - බලංගොඩ

Posted on 15 Oct 1:11 pm, Balangoda, Ratnapura
Employer:
Shakthi PVT Ltd
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 48,000 - 50,000
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad
Shakthi Careers
MEMBER
Member since October 2021
Visit member's shop