වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට කඩවත ඇල්දෙනිය

Posted on 15 May 12:01 pm, Kadawatha, Gampaha
Rs 6,500,000 total price
Negotiable
Address:
Eldeniya ,Kadawatha
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
7.2 perches
Description
Mihikatha Belongings ( Pvt ) Ltd
MEMBER
Member since March 2022
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Janmika
0715559327