වටිනා ඉඩමක් සංවර්ධනය කර විකිණීමට. හිරිවඩුන්න

Posted on 20 Jun 2:25 pm, Rambukkana, Kegalle
Rs 200,000 per perch
Negotiable
Address:
පොල්ගහවෙල පාර, අන්දිරමඩ, හිරිවඩුන්න.
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
12.0 perches
Description
Mihikatha Property Sales
MEMBER
Member since June 2019
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Mihikatha Property Sales
0776434250