වටිනා ඉඩමක් - මාවරමණ්ඩිය

Posted on 27 Oct 12:32 pm, Kiribathgoda, Gampaha

Rs 350,000 per perch
Negotiable
Address:
234 බස් මාර්ගයේ මාවරමණ්ඩියට සමීපව
Land type:
Residential
Land size:
10.0 perches
Description
Prestige Property ( Pvt ) Ltd
MEMBER
Visit member's shop
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Prestige Lands (pvt) ltd
0711156156