වටිනා ඉඩමක් මාවරමණ්ඩිය

Posted on 27 Aug 12:14 pm, Kiribathgoda, Gampaha

Rs 375,000 per perch
Negotiable
Address:
මාවරමණ්ඩියේ දික්වල පාරට මීටර් 100යී
Land type:
Residential
Land size:
10.0 perches
Description
Prestige Property ( Pvt ) Ltd
MEMBER
Visit member's shop
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Prestige Lands (pvt) ltd
0711156156