වටිනා බ්ම් කැබැලි විකිණීමට - ඌරාපොල

Posted on 14 Jul 5:48 pm, Nittambuwa, Gampaha
Rs 150,000 per perch
Negotiable
Address:
කිරිදිවැල,ඌරාපොල
Land type:
Residential
Land size:
12.5 perches
Description
Park Investments (Pvt) Ltd.
MEMBER
Member since January 2021
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Prasad
0704441111