වස විස නැ තී කෙසෙල් කැ න් සහ පෑ ල

For sale by saman 11 Sep 11:24 amNugegoda, Colombo

Rs 75

Negotiable


වස විස නැ තී කෙසෙල් කැ න් සහ පෑ ල කි: එක 75.

මිරිහාන - ඇඹුල්දෙණිය - හන්දිය අසළ

ටෙලි ;

Report this ad

Contact

  • 0703030440

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads