වරාය(පුද්)අංශයට සාමාන්‍ය සේවකයින් - කුලියාපිටිය

Posted by Tamil Job Company MEMBER
1 day

Job location
Kurunegala
Company / Employer
Tamil Job Company
Job type
Full Time
Industry
Government & Public Sector
Business Function
Operations
Salary (per month)
Rs 53,000 - 58,000
Maximum age
50
Gender preference
Male
Required experience (years)
0

About the role

කොළඹ වරාය පුද්ගලික අංශයට සාමාන්‍ය සේවකයින් අවශ්‍ය කර තිබේ.

සුදුසුකම් - වයස 18 ත් 50 ත් අතර

පිරිමි අයවලුන් පමණක් බදවාගැනේ.

පුහුණුව අවශ්‍ය නැත.

ප්‍රතිලාභ - ආහාර,නවාතැන්,නිල ඇදුම් සැපයේ.

**රැකියාව මත වැටුප රු.58 000 දක්වා ලබා ගත හැක.

අයදුම් කල යුතු ආකාරය - ඔබ මේ සදහා නිවැරදිම පුද්ගලයා නම් අයදුම් කිරීම සදහා HOW TO APPLY මත CLICK කරන්න.