වරාය (පුද්) අoශ සාමාන්‍ය සේවක - බණ්ඩාරවෙල

Posted by Maind Job (Pvt) Ltd MEMBER
8 days

Job location
Badulla
Company / Employer
Maind Job Pvt Ltd
Job type
Full Time
Minimum qualification
Skilled Apprentice
Industry
Others
Business Function
Others
Role / Designation
වරාය (පුද්) අoශයට සේවකයින්
Educational specialization
Others
Salary (per month)
Rs 55,000 - 58,000
Total vacancies
25
Maximum age
50
Gender preference
Male
Required experience (years)
0

About the role

කොළඹ වරාය පුද්ගලික අoශයට සේවකයින් අවශ්‍ය කර තිබේ.

* වයස 18 - 50 අතර
* පිරිමි අයවලුන් පමණක් බදවා ගැනේ
* රැකියාව මත වැටුප 58000/- දක්වා
* ආහාර ,නවාතැන් ,නිල ඇදුම් සැපයේ.
* පුහුණුව අනවශ්‍යයි.

ඔබ මේ සදහා සුදුසුකම පුද්ගලයානම් APPLY FOR THIS JOB හි සදහන් දුරකථන අoකය හරහා අයදුම් කරන්න.