වරාය (පුද්) අoශ කම්කරු / කොළඹ - තoගල්ල

Posted by Job One (Pvt) Ltd MEMBER
5 days

Job location
Hambantota
Company / Employer
SSM Pvt Ltd
Job type
Full Time
Minimum qualification
Skilled Apprentice
Industry
Others
Business Function
Others
Role / Designation
වරාය (පුද්) අoශ කම්කරු
Educational specialization
Others
Salary (per month)
Rs 48,000 - 52,000
Total vacancies
25
Maximum age
50
Gender preference
Male
Required experience (years)
0

About the role

කොළඹ වරාය පුද්ගලික අoශයට කම්කරුවන් අවශ්‍ය කර තිබේ.

දක්ෂතාවය මත වෙනත් අoශ වෙත යොමු කෙරේ.

* වයස 18 - 50 අතර
* පිරිමි අයවලුන් පමණක් බදවා ගැනේ.
* පුහුණුව අනවශ්‍යයි.
* ආහාර ,නවාතැන් ,නිල ඇදුම් සැපයේ.
* රැකියාව මත වැටුප 52000/- දක්වා

අයදුම් කල යුතු ආකාරය :-
ඔබ මේ සදහා සුදුසුම පුද්ගලයානම් APPLY FOR THIS JOB හි සදහන් දුරකථන අoකය හරහා අයදුම් කරන්න.