වරාය ( පුද් ) අංශ සාමාන්‍ය සේවක - කතරගම

Posted by S S I M Company MEMBER
2 days

Job location
Moneragala
Company / Employer
S S I M Company
Job type
Full Time
Minimum qualification
Skilled Apprentice
Industry
Logistics & Transportation
Business Function
Operations
Educational specialization
Others
Salary (per month)
Rs 50,000 - 58,000
Maximum age
45
Gender preference
Male
Required experience (years)
0

About the role

කොළඹ වරාය පුද්ගලික අංශයේ නැව් අළුත්වැඩියා හා නඩත්තු අංශයට සාමාන්‍ය සේවකයින් අවශ්‍යයි.

දක්ෂතාවය මත වෙනත් අංශ වෙත යොමු කෙරේ.

* පැය 08 සේවා කාලය
* වයස 18 - 45අතර
* පිරිමි අය පමණක් බඳවා ගැනේ.
* ආහාර, නවාතැන් , නිල ඇඳුම් සැපයේ.
* රැකියාව මත වැටුප 58000/- දක්වා
* යහළුවන් , කණ්ඩායම් බදවා ගැනේ.

අයදුම් කල යුතු ආකාරය - ඔබ මේ සදහා නිවැරදිම පුද්ගලයා නම් අයදුම් කිරීමට HOW TO APPLY මත CLICK කර ලැබෙන දුරකථන අංකය අමතන්න


Similar ads