වම් බටු පැල

For sale by Free Bird Media (Pvt) Ltd 17 Jan 9:59 pmPilimatalawa, Kandy

Rs 60

Negotiable


වම් බටු පැල
පොට් එකක මිල රු. 60
පොට් එකක පැල 20-25 අතර ඇත.
සියලුම එළවලු පල විකිණීමට ඇත.

Report this ad

Contact

  • 0776777647

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Free Bird Media (Pvt) Ltd

Authorized ikman.lk agent in Pilimathalawa


Share this ad

Promote this ad