වල්ගම ගාලුපාරෙන් ඉඩමක්

For sale by Yara Holdings (pvt) ltd MEMBER 7 Sep 4:20 pmMatara, Matara

Rs 495,000 per perch


🚫 මාතර වල්ගම, කඹුරුගමුව ගාලු පාරෙන් ඉඩම් කැබලි 19 විකීණීමට තිබේ,

✍️නල ජලය හා විදුලිය සහිතව,
✍️සියලුම පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම සහිතව,
✍️තාර යෙදූ පුලුල් මාර්ග පද්ධතිය,
✍️ක්‍රොන්කීට් කාණු පද්ධතිය,
✍️සම්පූර්ණ ඉඩම ආවරණය කොට කපරාරු කර සකසා ඇති පුලුල් තාප්පය,

👇කැබලි 19 සදහාම ඇතුලු විය යුත්තේ අපගේ ප්‍රධාන එක් පිවිසුමකින් බැවින් ඒ සදහා පැය 24 පුරා ආරක්ෂක නිලධාරීයෙකු අප විසින් යොදවනු ලැබේ,

ඉතා අලංකාරව සකසා ඇති මෙම ඉඩම සීමිත කොටස් ප්‍රාමාණයක් බැවින් ඉක්මනින් අමතන්න,
📳


Land type:
Commercial, Residential, Other
Land size:
7.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0770773391
  • 0777314103

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Yara Holdings (pvt) ltd

Where Dreams Come HomeShare this ad
Promote this ad