විකියාමෙරලියා පැල

For sale by sanjeewa 31 Jan 10:36 amWeligama, Matara

Rs 75

මනා ලෙස වැඩුණු නීරෝගීමත් විකියාමෙරලියා පැල ඉක්මනින් අඩු මිලට විකිණීමට


Report this ad

Contact

  • 0761388257
  • 0712120766

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads