මග්ගොන විකිණීමට ඇති ඉඩම

Posted on 08 Aug 7:26 am, Beruwala, Kalutara

Rs 95,000 per perch
Negotiable
Address:
මාගල් කන්ද,බුබුලෙ ලන්ද,මුංහේන මග්ගොන
Land type:
Other
Land size:
10.5 perches
Description
For sale by
Ravini De Silva
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Ravini De Silva
0769023781