විදුලි සෝපාන සවිකිරීමේ අත් උදවු කරුවන් - නුගේගොඩ

Posted by Private Poster
55 days
Apply for this job

Job location
Colombo
Company / Employer
Classic Events (Pvt)Ltd
Job type
Full Time
Industry
Civil & Construction
Business Function
Research & Technical
Role / Designation
අත් උදවු කරුවන්
Gender preference
Any
Required experience (years)
0

About the role

ලංකාවේ පිලිගත් විදුලි සෝපාන සවිකිරීමේ ආයතනයක් සඳහා අත් උදවු කරුවන් අවශ්‍යයි.
අවශ්‍ය පුහුණුව ලබාදේ.
සිත්ගන්නා සුළු වැටුප්.
මෙම අවස්ථාව සීමිත පිරිසකට පමණි.
වහාම අයදුම් කරන්න.

Apply for this job

Similar ads