වෙළද සේවිකාවන් - නුගේගොඩ

Posted by Nils Store MEMBER
16 days

Job location
Colombo
Company / Employer
Nils Clothing
Job type
Full Time
Minimum qualification
Ordinary Level
Industry
Wholesale & Retail
Business Function
Sales & Distribution
Role / Designation
වෙළද සේවිකාවන් - නුගේගොඩ
Gender preference
Female
Application deadline
2019-08-30
Required experience (years)
0

About the role

# තනතුර : වෙළද සේවිකාවන් - නුගේගොඩ

=============================================================

ඔබේ දියුණුවට අඩිතාලම අපෙන් !!

# සුදුසුකම් :

• වයස අවුරුදු 18-35 අතර වීම.


• අ.පො .ස .(සා/පෙළ ) විභාගට පෙනීසිටීම.

# අපෙන් ඔබට ලැබෙන ප්‍රතිලාබ :

• රු. 35,000කට වැඩි අවම මාසික වැටුපක්.
.
• වාර්ෂික බෝනස් දීමනා.
.
• විකුණුම් දිරි දීමනා

• වාර්ෂික උසස් වීම්.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :
සම්මුඛ පරීක්ෂණ සදහා පහත දුරකථන අංක අමතන්න.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# POSITION : Showroom Sales Executive - Nugegoda
================================================

# COMPANY BACKGROUND :

Nils clothing line is one of the leading ladies clothing chains in Sri Lanka and is looking for a dynamic and innovative individual to be a part of the Sales team for our Nugegoda, Wattala and Maharagama Branch.

# REQUIREMENTS :


• Should possess G.C.E Ordinary Level and experience in the field will be an added
advantage.


• Excellent communication skills together with interpersonal and relationship building skills and
should be willing to work in customer service oriented environment.
• The applicant should be below 35 years of age.

• Flexibility and ability to work long hours. 

• Target Driven.

# BENEFITS :


• An attractive remuneration package and excellent opportunities for career development is on offer for the correct candidate.

# HOW TO APPLY:


If you feel you are the right individual for the above position, then call us on the below mentioned contact number.