වේයන්ගොඩ නගරයේ කඩකාමරය - බදු දීමට

For rent by dinithm 25 Feb 10:01 pmVeyangoda, Gampaha

Rs 40,000 /month

Negotiable


වේයන්ගොඩ නගරයේ,වේයන්ගොඩ මීගමුව පාරේ අඩි(12X60) කඩ කාමරය (126)

(රු.40000,35000,25000,20000)
වසර 5ක කාලයක සදහා විශෙශ්ෂ මිල අඩු කිරිමක්


Property type:
Shop
Size:
700 sqft
Report this ad

Contact

  • 0713922842

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad