වැව අද්දරින් ඉඩමක් විකිනි හම්බන්තොට

For sale by D International Group MEMBER21 Jan 9:35 pmAmbalantota, Hambantota

Rs 7,000,000 total price

Commercial Value Land in Ambalantota Southern SL 350 perch bare land facing lake . 200 feet lake frontage. 8 km to Hambanthota town, 10 km to PORT, 20 km to Mattala airport and highway enters . Land suitable for commercial operation including HOTEL ,RESIDENT etc. Price expected 7M but negotiable. Call for images and plan.Contact: viber imo w/ap
පර්චස් 350 අගනා ඉඩම වැවට මුහුනලා අැත
හමිබන්තොට වරායට 10 km
හම්බන්තොට නගරයට 8 km
මත්තල නගරයට 20 km
විදුලි සහ නල ජලය හෝ වාරි ජලය සහිත හමිබන්තොට සුරියවැව පුලුල් මාර්ගයට (මන්තීරැ 4/අඩි 100 පාර)සිට 500 පිහිටි මෙම ඉඩම ව්‍යාපාරකට හෝ වගා කටියුතු සදහා කර්මාන්ත ශාලාවකට අනගියි.
පිරිසිදු ඔප්පු සහිතයි (නිරවුල්). දැනට බෝග සිටවා අැත. පොල් සහ කොස් , අඔ ගස් සහිත


Address:
Hambanthota
Land type:
Agricultural, Commercial
Land size:
350.0 perches
Report this ad

Contact

 • 0777212140
 • 0713327878
 • 0777532140
 • 0716961665

 

Stay safe!

 • Always meet the seller in person
 • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
 • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

 • Unrealistic prices
 • Extra fees
 • Requests for advance payments
 • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
D International Group

Good Land For Your FurtherShare this ad
Promote this ad