වැලිකන්ද ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා ඇති ඉඩමක් අවශ්‍යයි

Wanted by SUSARA PRADEEP 18 Aug 4:24 pmKaduruwela, Polonnaruwa


නිවසක් සෑදිම සදහා ඉඩමක් අවශ්‍යයි
පිරිසිදු ඔප්පු සහිත විය යුතුයි
විදුලිය/ජලය ලබගැනිමේ පහසුව
මාර්ගයක් ආසන්නයේ විය යුතුයි.
පර්චස් 15-20 පමණ උනත් කමක් නැහැ
තැනිතලා බිමක් නම් වඩාත් හොදයි

Report this ad

Contact

  • 0714223322

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads