වැහිපීලි (Amano Gutters) සවිකිරීම

For sale by Sivilima - Malabe MEMBER22 Mar 1:44 pmAthurugiriya, Colombo


Zink -Aluminium වැහිපීලි සවිකිරීම
වගකීමක් සහිතව වර්ණරාශියකින් ඔබ කැමති වර්ණයක් තෝරාගෙන දිගකල් පවතින නොදිරන වැහිපීලි අපවෙතින් ඉදිකරවාගමු.
0.47mm ඝනකම සහිත Zink Aluminium තහඩු (අමානෝ) බාවිතාකර වැහිපීලි හා වඩිම්බු අාකර්ශණීය ලෙස සකසාගමු.
Roof flashing
Down pipe
valance board
Bracket
සාධාරණ මිලගණන් සමග සුහදසේවාව
ඉදිකිරීමෙන් පසු තත්වපරීක්ෂාව හා සේවාවන්


Service type:
Roofing
Report this ad

Contact

  • 0771163595
  • 0720400263

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Sivilima - Malabe

The Best in TownShare this ad
Promote this ad