වායුසමනය කරනලද නිවස විකිණීම

Posted on 28 Jun 4:31 pm, Horana, Kalutara
Rs 15,000,000
Address:
පෝරැවදන්ඩ ,හොරන
Beds:
4
Baths:
2
House size:
3,200.0 sqft
Land size:
15.0 perches
Description
Lion Brokers Horana
MEMBER
Member since November 2016
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Ajith Phuspa Kumara Amarasingha
0761773273
0719252452