වායු සමීකරන සෙවා කර්මිකයින් : කඩවත

Posted by Lasantha Kankanamge VERIFIED
59 days
Apply for this job

Job location
Gampaha
Company / Employer
EcoLanka Services Private Limited
Job type
Full Time
Minimum qualification
Ordinary Level
Industry
Engineering
Business Function
Operations
Role / Designation
AC Technician
Salary (per month)
Rs 25,000 - 45,000
Total vacancies
20
Gender preference
Male
Application deadline
2018-11-09
Required experience (years)
2

About the role

Ecolanka AC Services are calling applications for AC technician positions in our service engineering team based in Kadawatha.

Ecolanka is a member of the Technolanka international technology and telecom group.

· A friendly and dynamic working environment.

· Previous experience would be an added advantage.

· Both senior and junior roles are available.

· Immediate start

Position: AC Technicians

****************************************************

The successful candidates will have:

1.Good knowledge in AC servicing and repairs

2.Applicants reside around Kadawatha will be given the priority

3.Applicants must have passed GCE O/L Mathematics

A generous remuneration package is offered (based on experience) with a basic salary of 25k – 45k.

Successful candidates will receive :

· Free Air conditioned Accommodation

· Performance based bonuses and an annual bonus policy

· Free foreign trips to top performers

· Free life, health & Critical Illness cover

PLEASE ATTACH THE CV WHEN APPLYING.

තනතුර : වායු සමීකරන සෙවා කර්මිකයින්

****************************************************

ඊ-කෝලංකා සේවා ආයතනය වායු සමීකරන යන්ත්‍ර කාර්මික ශිල්පින් සදහා අයදුම්පත් කැදවයි.

වායු සමීකරන ක්ශේත්‍රයේ නිසි අධ්‍යාපනය සහිත, නිපුනතාවය සහ පළපුරුද්ද සහිත කාර්මික ශිල්පීන් කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු කෙරේ.

අපෙන් ඔබට ;
ආකර්ෂණීය වැටුප්,
වායු සමීකරන පහසුකම් සහිත නවාතැන් පහසුකම්,
සිත් ඇද ගන්නා සහ විනිවිද පෙනෙන ප්‍රතිපත්තියකින් යුත් දිරී දීමනා,
වසර අවසානයේ දක්ෂතා ඇගයීම සදහා පිට රට සවාරි,

පළපුරුද්ද සහිත සහ රහිත කාර්මික ශිල්පින් ඔබගේ සම්පූර්ණ කළ ජීව දත්ත සටහන ඉක්මනින් අප වෙත යොමුකරන්න.

Apply for this job