වාසි ඉඩම මාවරමන්ඩ්ය නගරයේන්

Posted on 24 Feb 1:19 am, Ja-Ela, Gampaha
Rs 3,600,000 total price
Negotiable
Address:
කඩවත මාවරමන්ඩ්ය
Land type:
Residential
Land size:
10.9 perches
Description
Prestige Lands
MEMBER
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Prestige Lands
0711158158