ඌරපොල අත්තනගල්ල - නගරයට සමීපයෙන්ම නේවාසික බිම් කොටස්

Posted on 23 Jul 4:40 pm, Nittambuwa, Gampaha

Rs 120,000 per perch
Address:
අත්තනගල්ල - ඌරපොල
Land type:
Residential
Land size:
12.5 perches
Description
For sale by
Dhanushka
MEMBER
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Dhanushka
0704441111
0704210030
0704210020
0704210013
0704210028