උපරිම ණය පහසුකම් Wagonr Stingray වසර 7කට

For sale by Vehicle Loans MEMBER 3 Dec 10:45 amNugegoda, Colombo

Rs 250,000

ලියාපදිංචි නොකල WagonR Stingray  2018 (Brand New) වාහන සදහා උපරිම ණය මුදලක්.....🚗🏎🚘

(වෙලදපලේ උපරිම ණය මුදල අපෙන් ඔබට)

පහත සදහන් සියළුම විස්තර කියවන්න.

📲 අමතන්න  

වසර 7 ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුක්ම සමග...
(සීමිත කාලසීමාවක් සදහා පමණයි )

💵 වෙළඳපල වටිනාකම - ලක්ෂ  33.5
💴 මූලික ගෙවීම     - ලක්ෂ  2.50
💵 ණය මුදල              - ලක්ෂ 31

පහත සදහන් වාරික යටතේ ගෙවීමේ පහසුකම් ලභාගත හැක..

🚗 වසර 7 කට  - 66,170 (මාසික වාරිකය)
🚗 වසර 6 කට  - 71,750 (මාසික වාරිකය)
🚗 වසර 5කට  -  77,950 (මාසික වාරිකය)
🚗 වසර 4 කට  - 90,350 (මාසික වාරිකය)

🔌එක ඇපකරුවෙක් අවශ්‍යවේ
📞 වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න

🚗🚗 ANY REGISTERED OR UN REGISTERED VEHICLES🎡 

🔇 Conditions Apply

📲 CALL FOR MORE DETAILS.


Service type:
Commercial Vehicle Services
Report this ad

Contact

  • 0777908067

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Vehicle Loans

Great Deals. Great ServiceShare this ad
Promote this ad

More ads from Vehicle Loans